[:en]

Are you jumping on the North Wales phenomena? 

Our International Trade Day is aimed at businesses wanting to make the most of our unique story to expand your business overseas.
Whether it’s the Lonely Planet, Japanese tourists or the world at large, people are eventually discovering what we’ve known forever – North Wales is phenomenal!
It’s not just our rich heritage, culture and of course our stunning scenery that people from overseas love right now, it’s also our huge range of independent crafters, artisans, bakers and even candle-makers that North Wales has in abundance that people are crying out for.
With this in mind Keith Stringer, an Export Advisor and Consultant with over 20 years of practical exporting experience, has teamed up with Glasdir Skills Academy and Natwest Cymru to bring you:

International Trade Day

Thursday 27th of April 2017

9.30am – 16.30pm

at Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, LL26 0DF. 

Book your FREE place here.

This workshop will:

– Dispel the myths and give you the facts you need to know about exporting

– Help those who have already started exporting as well as those being new to trading overseas or those just thinking about it

– Clarify what’s involved in preparing your business for your exporting journey

– Tell you how to establish and manage an international trade strategy

One to One Consultations 

Keith Stringer, KPS Business Helpline – how to get your business export ready and make the most of the current international trend.

Owain Williams, NatWest Cymru – the various routes to funding should your business need a capital injection.

About the International Trade Day

The International Trade Day will start off with Keith dispelling the myths, giving the facts and sharing his years of experience in an informative workshop. The workshop is aimed at those who have already started exporting as well as those being new to trading overseas and will help clarify what’s involved in preparing your business for your exporting journey. It explains why we should export, how to establish and manage an international trade strategy and how to build and market brands in a number of diverse overseas markets.

In the afternoon there will be opportunity for you to have a private one to one mini consultation with Keith so you can further understand how to get your business export ready and make the most of the current international trend. (There are limited private consultations available so early booking is advised)

You will also be able have an informal chat with Owain Williams from NatWest Cymru on the various routes to funding should your business need a capital injection. (Again early booking is advised)

Not only have we got rugged mountains, miles of sandy beaches, ancient woodland, longest ever zip wires and guaranteed surf. We’ve also got a huge range of independent crafters, artisans, creators and manufacturers in North Wales that could be out there selling their goods and services to the world – but they’re not. We know there are many reasons for this, especially fear of the unknown, thinking they’re not large enough or even good enough but for many reasons they’re not taking advantage of the fact that the world is simply loving North Wales and everything it has to offer.
There’s never been a better time to start your business on its exporting journey and share your Welsh business products with the rest of the world.

About Keith and Owain

  • Keith Stringer has more than 20 years of active international trade experience with a number of consumer goods and manufacturing companies. Including his own start up business, he has successfully established new brands in the USA, Japan and China. Travelling extensively, organising and participating in trade exhibitions in numerous countries, he has recruited and managed agents and distributors throughout North America, Europe, Scandinavia and Asia. Since moving to North Wales, Keith works with Welsh companies to help establish and operate their export strategies, greatly helped by using his numerous long standing overseas contacts.
  • Owain Williams started in Banking in 1989 having joined straight from school. He now looks after clients throughout North Wales providing guidance through face to face, telephone and social media methods and also through consultations/meetings and by using his extensive business network he arranges seminars and presentations for both clients and the wider business community. Owain has endeavoured to support the local community by activity supporting numerous events and charities. Since February 2014 he is on the board of Gwynedd Business Network which provides a forum for all businesses in the County to Network , inter-trade and open up communication with other sectors.

Book your tickets to attend the International Trade Day workshop, as well as a one 2 one session with Keith and Owain.[:cy]

Ydych chi’n bwriadu manteisio ar ffenomena Gogledd Cymru?

Mae ein Diwrnod Masnach Rhyngwladol yn arbennig ar gyfer busnesau sy’n bwriadu manteisio hyd yr eithaf ar ein stori unigryw er mwyn medru ehangu eich busnes dramor.
Mae pobl o’r diwedd yn darganfod ffaith rydym ni’n ymwybodol ohoni eisoes, sef bod Gogledd Cymru yn anhygoel – a hynny wrth fwrw golwg ar Lonely Planet, drwy dwristiaid Japaneaidd neu drwy weddill poblogaeth y byd.
Mae pobl tramor wrth eu bodd efo’n treftadaeth a diwylliant cyfoethog ac wrth gwrs ein golygfeydd syfrdanol ond nid hynny’n unig, maen nhw hefyd yn hoff iawn o’r nifer helaeth o grefftwyr, pobyddion a hyd yn oed canhwyllwyr yng Ngogledd Cymru y mae galw mawr amdanyn nhw gan bobl.
I’r perwyl hwn, bu i Keith Stringer, Cynghorwr ac Ymgynghorwr Allforio sy’n meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad allforio ymarferol, fynd ati i gydweithio gydag Academi Sgiliau Glasdir a Natwest Cymru i gynnig y canlynol ichi:
Diwrnod Masnach Rhyngwladol

Ddydd Iau Ebrill y 27ain 2017

9.30yb – 4.30yp

yn Glasdir, Plas Y Dre, Llanrwst, LL26 0DF
CADW EICH LLEAM DDIM
Bydd y gweithdy yma yn:
• Chwalu’r chwedlau ac yn cynnig ffeithiau yr ydych angen wybod am allforio
• Helpu rheiny sydd eisioes yn mynd ati i allforio ynghyd â’r rheiny sydd am ddechrau allforio tramor neu y rhai sydd megis meddwl am allforio.
• Eich addysgu am y gwaith ynghlwm â pharatoi eich busnes ar gyfer mynd ati i allforio
• Sut i sefydlu a rheoli strategaeth fasnachol ryngwladol.
Ymgynhoriad preifat:
Keith Stringer, KPS Business Helpline – sut i gael eich busnes yn barod i allforio a gwneud y gorau o’r duedd rhyngwladol presennol.

Owain Williams, NatWest Cymru – yr amryw o ffynhonellau cyllid pe bai angen hwb ariannol ar eich busnes

Wybodaeth am y Diwrnod Masnach Rhyngwladol

Mi fydd y gweithdu y diwrnod yn cywchwyn hefo hefo Keith. Bydd Keith yn mynd ati i chwalu’r chwedlau, cynnig ffeithiau a rhannu ei flynyddoedd o brofiad mewn gweithdy addysgiadol. Mae’r gweithdy yn arbennig ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn mynd ati i allforio ynghyd â’r rheiny sydd am ddechrau allforio tramor. Bydd y gweithdy yn help ichi ddysgu am y gwaith ynghlwm â pharatoi eich busnes ar gyfer mynd ati i allforio. Bydd Keith yn ymdrin â’r buddion dros allforio, sut i sefydlu a rheoli strategaeth fasnachol ryngwladol yn ogystal â sut i ddatblygu a marchnata brandiau mewn sawl marchnad tramor amrywiol.

Yn y prynhawn bydd cyfle ichi fanteisio ar ymgynghoriad byr un i un preifat efo Keith er mwyn ichi fedru dysgu a deall mwy am baratoi i allforio ar ran eich busnes a manteisio i’r eithaf ar y chwiw rhyngwladol presennol. (Dim ond llefydd i hyn a hyn sydd ar gyfer ymgynghoriadau preifat felly cofiwch gadw lle yn fuan)

Bydd hefyd cyfle ichi sgwrsio yn anffurfiol gydag Owain Williams o NatWest Cymru am yr amryw o ffynhonellau cyllid pe bai angen hwb ariannol ar eich busnes. (Eto, rydym yn argymell ichi gadw lle’n fuan).

Mae gennym ni fynyddoedd garw, traethau tywod sy’n ymestyn am filltiroedd, coetir hynafol, gwifrau gwib hiraf y byd ac amgylchedd delfrydol ar gyfer syrffio. Fodd bynnag, nid dyna’r oll sydd gennym ni i’w gynnig yng Ngogledd Cymru. Mae gennym ni nifer fawr o grefftwyr, creawdwyr a gwneuthurwyr annibynnol yma fuasai’n medru cynnig eu nwyddau a’u gwasanaeth i weddill y byd – ond dydyn nhw ddim ar hyn o bryd. Mae llawer o resymau dros hyn yn amlwg, yn enwedig yr ofn o’r anhysbys a’u bod yn meddwl nad ydyn nhw’n wneuthurwr digon mawr neu hyd yn oed yn meddwl eu bod yn ddigon da. Beth bynnag dydyn nhw, am amryw resymau, ddim yn manteisio ar y ffaith fod gweddill y byd wrth eu bodd efo Gogledd Cymru a bob dim sydd ganddi i’w gynnig.

Rŵan ydy’r amser delfrydol i fynd ati i drefnu fod eich busnes yn allforio a rhannu eich cynnyrch Cymreig gyda gweddill y byd.

Wybodaeth amdan Keith a Owain

  • Mae Keith Stringer yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad masnachu rhyngwladol gyda nifer o gwmnïau nwyddau a chwmnïau masnachol. Llwyddodd i sefydlu ei gwmni ei hun yn ogystal â sefydlu brandiau yn yr Unol Daleithiau, Japan a Tseina. Mae’n teithio llawer iawn gan drefnu a chymryd rhan mewn arddangosfeydd masnachu mewn nifer o wledydd. Bu iddo recriwtio a rheoli asiantau a dosbarthwyr ledled Gogledd America, Ewrop, Sgandinafia ac Asia. Ers symud i Ogledd Cymru, bu Keith yn cydweithio gyda chwmnïau Cymraeg i sefydlu a gweithredu strategaethau allforio. Bu’n gwneud hyn gyda llawer o help gan ei nifer o gysylltiadau tramor y bu’n cydweithio gyda nhw ers amser maith.
  • Bu i Owain ddechrau gweithio yn y byd Bancio ym 1989 ar ôl gadael yr ysgol.Mae erbyn hyn yn gofalu am gleientiaid ledled Gogledd Cymru gan gynnig arweiniad wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu dros gyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnig arweiniad drwy ymgynghoriadau/cyfarfodydd ac mae’n trefnu seminarau a chyflwyniadau i gleientiaid a gweddill y byd busnes  drwy ei rwydwaith busnes helaeth. Bu i Owain ymdrechu i gefnogi’r gymuned drwy gefnogi nifer o ddigwyddiadau ac elusennau. Ers Chwefror 2014 bu’n aelod o Fwrdd Rhwydwaith Busnes Gwynedd sy’n cynnig fforwm i holl fusnesau’r Sir i ddod ynghyd a rhwydweithio, rhyng-fasnachu a mynd ati i gyfathrebu gyda sectorau eraill.

Cliciwch yma i archebu eich ticed AM DDIM.[:]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search