Does dim angen i hyfforddiant un-i-un fod yn ddrud na chymryd llawer o amser i’w drefnu. Mae ein hyfforddiant un-i-un rhyngweithiol ac achrededig wedi’i arwain gan diwtor ar-lein yn gadael ichi weithio trwyddo yn eich amser eich hun.

Mae’n rhoi cyfle ichi ail-edrych dros yr hyn rydych chi wedi’i ddysgu cymaint ag yr hoffech chi fel bod pob gweithiwr yn cael y profiad dysgu gorau i’w gynnal a’i ddefnyddio er mwyn sicrhau fod gennych chi a’ch tîm y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer eich busnes. Boed hyn er mwyn sicrhau bod eich busnes yn cydymffurfio â’r gyfraith neu er mwyn uwchsgilio eich staff.

Mae ein holl gyrsiau ar-lein wedi’u hachredu yn llwyr a byddwch chi’n derbyn tystysgrif ar bapur unwaith byddwch chi wedi llwyddo i gwblhau’r cwrs.

Am ffracsiwn y gost a ffracsiwn yr amser rheoli na beth fuasech chi’n ei ddisgwyl, mae gan ein holl gyrsiau ar-lein y fantais ychwanegol o’r siawns lleiaf o ddiffyg cynhyrchiant gan ei fod yn effeithiol ac yn hyblyg iawn.

Mae ein hyfforddiant ar-lein yn addas ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y maes gofal yn ogystal â maes Iechyd a Diogelwch cyffredinol.

Cofrestrwch i roi cynnig arni rŵan a gweld y modiwl cyntaf ym mhob cwrs am ddim.

Cyrsiau Ar-lein

Holl Gyrsiau
£35.00

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwahaniaethu

Rydym oll wedi clywed a defnyddio’r geiriau ‘cydraddoldeb’ ac ‘amrywiaeth’ ond beth maent yn ei olygu mewn gwirionedd a sut maent yn eich effeithio fel cyflogwr neu weithiwr?  Wel, os cymerwch chi’r geiriau ar wahân maent yn dra gwahanol, cydraddoldeb yw’r cyflwr o fod yn gydradd, yn enwedig gyda hawliau a chyfleoedd. Amrywiaeth yw’r cyflwr […]
Mwy
£25.00

Cyflwyniad at Drin Meddyginiaeth yn Ddiogel

Bydd y cwrs Cyflwyniad at Drin Meddyginiaeth yn Ddiogel yn dechrau trwy esbonio’r eirfa allweddol a ddefnyddir wrth drin meddyginiaeth. Yna bydd yn mynd i fanylder ynglŷn â rol y bobl sydd ynghlwm ag o, rhai o’r gwahanol fathau o feddyginiaeth, darparu lefelau gwahanol o gefnogaeth i gleifion, rheoli heintiau, dehongli labeli a llawer mwy. […]
Mwy
£25.00

Deall eich rhan mewn Gofal

Gofal Cymdeithasol yw’r ddarpariaeth gwaith cymdeithasol, gofal personol, diogelu neu wasanaethau cefnogaeth gymdeithasol ar gyfer plant neu oedolion mewn angen, neu mewn perygl, neu oedolion sydd ag anghenion yn deillio o afiechyd, anabledd, henoed neu dlodi. Bydd y cwrs yma yn diffinio gofal cymdeithasol ac yn trafod y rhesymau dros yn ei ddewis fel gyrfa […]
Mwy
£25.00

Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (MCA a DOLS)

Mae’r cwrs yma’n disgrifio’n fanwl agweddau a dulliau amrywiol y Ddeddf Galluedd Meddyliol. Mae hyn cynnwys pwy mae’r ddeddf yn ei effeithio, pryd mae’n weithredol, sut i asesu gallu a’r trefniadau y gellir eu rhoi mewn lle yn y cartref neu’r gweithle i sicrhau fod ymarferion da yn cael eu cadw a bod pobl yn […]
Mwy
£25.00

Egwyddorion Cyfathrebu

Yn y sector gofal cymdeithasol i oedolion, mae cyfathrebu yn hanfodol er mwyn datblygu eich dealltwriaeth o anghenion rhywun sy’n defnyddio gwasanaethau er mwyn ichi allu rhoi iddyn nhw’r gefnogaeth sydd ei angen. Os caiff gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol ei rhannu, gall hyn achosi camgymeriadau gall arwain at ofal aneffeithiol a barn negyddol o’r gwasanaeth. […]
Mwy
£25.00

Eich Datblygiad Personol

Bydd y cwrs yn dechrau trwy edrych ar sut caiff safonau eu gosod, eu monitro a’u rheoli ar gyfer gweithwyr a sefydliadau gofal cymdeithasol ar draws Prydain. Bydd yna’n mynd ymlaen i edrych ar godau ymarfer a deddfwriaethau a myfyrio ar eich gwaith eich hun er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i wella, cyfathrebu, […]
Mwy
£25.00

Gafael Gadarnhaol mewn Ysgolion

ewnMae Gafael Gadarnhaol yn bwnc difrifol iawn. Mae gwybod pryd a sut i ymateb mewn sefyllfa anodd yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng canlyniad cadarnhaol ag erlyniad a allai fod yn ddiwedd ar yrfa. Bydd y cwrs yn dechrau trwy edrych ar esiamplau ac ystadegau sy’n pwysleisio difrifoldeb a dylanwad ymddygiad disgybl treisgar, yna bydd […]
Mwy
£25.00

Gofal Diwedd Oes

Dylai gofal diwedd oes fod yn nifer o bethau, yn dosturiol, yn gost effeithiol, yn gyfannol ac yn effeithiol. Fel arfer mae nifer o bobl yn rhan o ofal unigolyn ar ddiwedd eu hoes a gall fod yn beth anodd i fod yn rhan ohono. Bydd y cwrs yma’n darparu  gwybodaeth ynglŷn â beth i’w […]
Mwy
£25.00

Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Person

Beth ydy ystyr hyn? Wel daeth y term i’r golwg yn y 1940au gan gynnig ymgymryd â safbwynt holistig o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ym maes gofal. Mae hyn yn golygu dod i adnabod y person ac yna teilwra eu gofal cymaint ag sydd bosibl er mwyn cwrdd â’u gofynion. Mae gofal sy’n canolbwyntio ar […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Asbestos

Mae’n bur debyg mai asbestos yw’r deunydd adeiladu mwyaf perygl i gael ei ddefnyddio erioed.  Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn mynd yn sâl ac yn marw oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad ag asbestos, ac roedd dal i gael defnydd eang yn y diwydiant adeiladu hyd at y flwyddyn 2000.   Mae […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant COSHH

Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r hyn rydych angen ei wybod am Egwyddorion Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH). Mae wedi ei anelu at unrhyw un sy’n dod i gysylltiad â Sylweddau Peryglus i Iechyd yn y gwaith, ynghyd a rheolwyr llinell sy’n gyfrifol am y bobl yma. Felly beth ydym yn ei olygu gyda “Sylweddau […]
Mwy
£25.00

Hyfforddiant Cyfarpar Sgrin Arddangos

Mae’r cyrsiau yma wedi eu hanelu at ddefnyddwyr cyfarpar sgrin arddangos a’r rhai sy’n gyfrifol am asesu cyfarpar sgrin arddangos. ‘Defnyddiwr’ yw unrhyw un sy’n gwneud defnydd cyson o gyfarpar sgrin arddangos fel rhan sylweddol o’u gwaith bob dydd.  Yn ymarferol, os ydych yn defnyddio cyfarpar sgrin arddangos yn ddi-dor am fwy nag awr y […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Beth yw Cymorth Cyntaf mewn argyfwng? Wel, hyn yn hollol sef y cymorth cyntaf i gael ei roi os oes damwain yn digwydd. Nid yw’r rhan fwyaf ohonom yn dod wyneb yn wyneb a gwaed yn ein bywyd bob dydd – felly fel arfer mae cymorth cyntaf mor syml a rhoi plaster ar friw bach. […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Diogelu

Sefydlwyd y cyrsiau yma yn bennaf am fod gan bob un ohonom hawliau dynol sylfaenol. Yn bennaf yr hawl i fod yn iach, yn hapus ac i gael eich trin yn dda, ni waeth be fo’ch hil, eich oed, eich rhyw na’ch lleoliad. Pan mae’r hawliau hyn yn cael eu cam-drin mewn unrhyw ffordd mae […]
Mwy
£15.00

Hyfforddiant Diogelwch Bwyd

Mae gan weithwyr bwyd a’u cyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i reoli Diogelwch Bwyd. Mae’r goblygiadau hyn wedi ei gosod gan nifer o gyfreithiau’r DU a’r UE. Mae’r cyfreithiau yma yn nodi fod yn rhaid i weithwyr bwyd sicrhau fod bwyd sy’n cael ei baratoi, ei goginio, ei weini neu ei werthu yn ddiogel i’w fwyta. Gall […]
Mwy
£25.00

Hyfforddiant Diogelwch Tan

Mae’r ddeddfwriaeth bresennol, Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tan) 2005 yn berthnasol i bob gweithle ni waeth beth yw nifer y gweithwyr ac mae gofyn i bob cyflogwr ddarparu hyfforddiant. Mae ein cyrsiau diogelwch tan ar-lein wedi eu hanelu at weithwyr i’w helpu i adnabod a lleihau’r risg y mae tan yn ei gyfleu ac mae’n […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Gwaith a Codi a Chario

Mae gwaith codi a chario, neu i fod yn fanwl gywir, gwaith codi a chario anghywir, yn un o’r achosion mwyaf cyffredin o anaf yn y Gwaith. I geisio delio a phroblemau gwaith codi a chario , cyflwynwyd  rheoliadau gweithgareddau codi a chario. Mae’r rheoliadau yn gosod dyletswyddau ar weithwyr a chyflogwyr. Mae’n dweud fod […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Gweithio ar Uchder

Mae’r cwrs yma wedi ei anelu at unrhyw un sy’n gweithio ar uchder neu sy’n cyflogi unigolion sy’n gweithio’n gyson ar uchder. Mae’r term gweithio ar uchder yn berthnasol i nifer eang o sefyllfaoedd yn amrywio o’r rhai amlwg fel gweithio ar blatfformau, ysgolion, sgaffaldiau neu lwyfannau i weithio ar ochr ffosydd dwfn. Mae hyn […]
Mwy
£65.00

Hyfforddiant Gweithio’n Ddiogel

Mae gweithio’n ddiogel o ddiddordeb a phryder i bob aelod o staff yn gyflogwyr a gweithwyr. Er bod y mwyafrif o’r dyletswyddau cyfreithiol yn syrthio ar y cyflogwr, mae cyfraith Iechyd a Diogelwch yn un o’r unig ddarnau o ddeddfwriaeth sy’n gosod dyletswyddau ar y gweithiwr hefyd.  Mae yna dri rheswm dros reoli risg yn […]
Mwy
£65.00

Hyfforddiant Legionella

Mae deddfwriaeth bresennol a osodwyd gan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 ynghyd a chod ymarfer diwygiedig HSE a elwir yn L8 ac a gyhoeddwyd yn 2001 yn nodi fod gan Gwmnïau a pherchnogion adeiladau ddyletswydd gyfreithiol i reoli legionella. Mae ein cwrs hyfforddi fideo rhyngweithiol wedi ei anelu at gyflogwyr a staff […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Olwynion Sgraffiniol

Mae’r cwrs yma wedi ei anelu at unrhyw un sy’n defnyddio olwynion sgraffiniol, neu sy’n cyflogi unigolion sy’n defnyddio olwynion sgraffiniol fel rhan o’u gwaith. Mae yna amrywiaeth o gyfarpar a phrosesau sy’n defnyddio olwynion ffrithiol ac mae sicrhau fod y rhain yn cael eu defnyddio’n gyfrifol ac yn ddiogel yn hollbwysig. Mae defnyddiau yn […]
Mwy
£25.00

Maeth a Hydradiad

Os ydych chi’n rhan o dîm sy’n gyfrifol am faeth a hydradiad pobl, mae hi’n bwysig eich bod chi’n deall beth ydy ystyr y termau gaiff eu defnyddio, beth ydy gofynion maeth pobl sy’n defnyddio gwasanaethau a beth ydy’r canlyniadau posibl o wneud unrhyw beth yn anghywir. Bydd y cwrs yn dechrau trwy ddiffinio’r nifer […]
Mwy
£25.00

Rheoli Heintiau

Mae atal heintiau a mesurau rheoli yn anelu at sicrhau diogelwch i’r rhai all fod mewn perygl o gael eu heintio… Iawn, ond pam fod hyn yn bwysig? Wel bob blwyddyn mae o leiaf 300,000 o bobl yn cael haint sy’n gysylltiedig â Gofal Iechyd. Mae hyn yn cael effaith fawr ar y claf, y […]
Mwy
£25.00

Trin Gwybodaeth ym Maes Gofal

Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch chi’n deall yr angen dros drin gwybodaeth yn ddiogel ym maes gofal cymdeithasol a byddwch chi’n gwybod sut mae derbyn cefnogaeth ar drin gwybodaeth yn y maes hwn.   Cyrsiau: Trin Gwybodaeth ym Maes Gofal – £25 + TAW
Mwy
£25.00

Urddas a Phreifatrwydd

Mae’n rhaid ichi feddu ar ddwy nodwedd hanfodol pan fyddwch chi’n gweithio gyda phobl ym maes gofal a chefnogaeth. Yn gyntaf oll, mae’n rhaid trin pob un sy’n defnyddio’r gwasanaethau gydag urddas a’r ail nodwedd holl bwysig ydy preifatrwydd. Bydd y cwrs yn dechrau trwy ddiffinio beth ydy urddas a phreifatrwydd yn y sector gofal […]
Mwy
£25.00

Ymwybyddiaeth am Anableddau Dysgu

Mae anableddau dysgu, sut bynnag mae person yn eu magu, yno ar hyd eu hoes. Maen nhw’n anableddau niwrolegol ac felly yn cael effaith ar sut mae unigolyn yn deall ac yn cofio gwybodaeth, a sut maen nhw’n dysgu ac yn cyfathrebu.  Gall pobl gael eu geni gydag anableddau dysgu neu eu magu hwyrach ymlaen […]
Mwy
£25.00

Ymwybyddiaeth am Iechyd Meddwl

Mae pobl gan amlaf yn meddwl bod iechyd meddwl yn golygu salwch meddwl, ond mewn gwirionedd mae sawl gwahanol ffordd o ddiffinio beth yn union ydy iechyd meddwl. Gall problemau iechyd meddwl ddigwydd i unrhyw un, beth bynnag ydy eu cefndir cymdeithasol, eu deallusrwydd, eu rhyw neu unrhyw elfennau eraill. Mae’r cwrs hwn yn egluro’r […]
Mwy
£25.00

Ymwybyddiaeth Dementia

Mae Dementia yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r symptomau sy’n bod pan mae’r ymennydd yn cael ei effeithio can afiechydon a chyflyrau penodol. Mae dementia yn broblem gronig gynyddol o’r meddwl – sef methiant o weithgarwch yr ymennydd. Mae’n effeithio ar bobl o bob oed, mae’n effeithio ar rannau gwahanol o’r ymennydd ac mae’n datblygu […]
Mwy
Iechyd a Diogelwch
£35.00

Hyfforddiant Asbestos

Mae’n bur debyg mai asbestos yw’r deunydd adeiladu mwyaf perygl i gael ei ddefnyddio erioed.  Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn mynd yn sâl ac yn marw oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad ag asbestos, ac roedd dal i gael defnydd eang yn y diwydiant adeiladu hyd at y flwyddyn 2000.   Mae […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant COSHH

Mae’r cwrs hwn yn esbonio’r hyn rydych angen ei wybod am Egwyddorion Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH). Mae wedi ei anelu at unrhyw un sy’n dod i gysylltiad â Sylweddau Peryglus i Iechyd yn y gwaith, ynghyd a rheolwyr llinell sy’n gyfrifol am y bobl yma. Felly beth ydym yn ei olygu gyda “Sylweddau […]
Mwy
£25.00

Hyfforddiant Cyfarpar Sgrin Arddangos

Mae’r cyrsiau yma wedi eu hanelu at ddefnyddwyr cyfarpar sgrin arddangos a’r rhai sy’n gyfrifol am asesu cyfarpar sgrin arddangos. ‘Defnyddiwr’ yw unrhyw un sy’n gwneud defnydd cyson o gyfarpar sgrin arddangos fel rhan sylweddol o’u gwaith bob dydd.  Yn ymarferol, os ydych yn defnyddio cyfarpar sgrin arddangos yn ddi-dor am fwy nag awr y […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf

Beth yw Cymorth Cyntaf mewn argyfwng? Wel, hyn yn hollol sef y cymorth cyntaf i gael ei roi os oes damwain yn digwydd. Nid yw’r rhan fwyaf ohonom yn dod wyneb yn wyneb a gwaed yn ein bywyd bob dydd – felly fel arfer mae cymorth cyntaf mor syml a rhoi plaster ar friw bach. […]
Mwy
£15.00

Hyfforddiant Diogelwch Bwyd

Mae gan weithwyr bwyd a’u cyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i reoli Diogelwch Bwyd. Mae’r goblygiadau hyn wedi ei gosod gan nifer o gyfreithiau’r DU a’r UE. Mae’r cyfreithiau yma yn nodi fod yn rhaid i weithwyr bwyd sicrhau fod bwyd sy’n cael ei baratoi, ei goginio, ei weini neu ei werthu yn ddiogel i’w fwyta. Gall […]
Mwy
£25.00

Hyfforddiant Diogelwch Tan

Mae’r ddeddfwriaeth bresennol, Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tan) 2005 yn berthnasol i bob gweithle ni waeth beth yw nifer y gweithwyr ac mae gofyn i bob cyflogwr ddarparu hyfforddiant. Mae ein cyrsiau diogelwch tan ar-lein wedi eu hanelu at weithwyr i’w helpu i adnabod a lleihau’r risg y mae tan yn ei gyfleu ac mae’n […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Gwaith a Codi a Chario

Mae gwaith codi a chario, neu i fod yn fanwl gywir, gwaith codi a chario anghywir, yn un o’r achosion mwyaf cyffredin o anaf yn y Gwaith. I geisio delio a phroblemau gwaith codi a chario , cyflwynwyd  rheoliadau gweithgareddau codi a chario. Mae’r rheoliadau yn gosod dyletswyddau ar weithwyr a chyflogwyr. Mae’n dweud fod […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Gweithio ar Uchder

Mae’r cwrs yma wedi ei anelu at unrhyw un sy’n gweithio ar uchder neu sy’n cyflogi unigolion sy’n gweithio’n gyson ar uchder. Mae’r term gweithio ar uchder yn berthnasol i nifer eang o sefyllfaoedd yn amrywio o’r rhai amlwg fel gweithio ar blatfformau, ysgolion, sgaffaldiau neu lwyfannau i weithio ar ochr ffosydd dwfn. Mae hyn […]
Mwy
£65.00

Hyfforddiant Gweithio’n Ddiogel

Mae gweithio’n ddiogel o ddiddordeb a phryder i bob aelod o staff yn gyflogwyr a gweithwyr. Er bod y mwyafrif o’r dyletswyddau cyfreithiol yn syrthio ar y cyflogwr, mae cyfraith Iechyd a Diogelwch yn un o’r unig ddarnau o ddeddfwriaeth sy’n gosod dyletswyddau ar y gweithiwr hefyd.  Mae yna dri rheswm dros reoli risg yn […]
Mwy
£65.00

Hyfforddiant Legionella

Mae deddfwriaeth bresennol a osodwyd gan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 ynghyd a chod ymarfer diwygiedig HSE a elwir yn L8 ac a gyhoeddwyd yn 2001 yn nodi fod gan Gwmnïau a pherchnogion adeiladau ddyletswydd gyfreithiol i reoli legionella. Mae ein cwrs hyfforddi fideo rhyngweithiol wedi ei anelu at gyflogwyr a staff […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Olwynion Sgraffiniol

Mae’r cwrs yma wedi ei anelu at unrhyw un sy’n defnyddio olwynion sgraffiniol, neu sy’n cyflogi unigolion sy’n defnyddio olwynion sgraffiniol fel rhan o’u gwaith. Mae yna amrywiaeth o gyfarpar a phrosesau sy’n defnyddio olwynion ffrithiol ac mae sicrhau fod y rhain yn cael eu defnyddio’n gyfrifol ac yn ddiogel yn hollbwysig. Mae defnyddiau yn […]
Mwy
Gofal Cymdeithasol
£25.00

Cyflwyniad at Drin Meddyginiaeth yn Ddiogel

Bydd y cwrs Cyflwyniad at Drin Meddyginiaeth yn Ddiogel yn dechrau trwy esbonio’r eirfa allweddol a ddefnyddir wrth drin meddyginiaeth. Yna bydd yn mynd i fanylder ynglŷn â rol y bobl sydd ynghlwm ag o, rhai o’r gwahanol fathau o feddyginiaeth, darparu lefelau gwahanol o gefnogaeth i gleifion, rheoli heintiau, dehongli labeli a llawer mwy. […]
Mwy
£25.00

Deall eich rhan mewn Gofal

Gofal Cymdeithasol yw’r ddarpariaeth gwaith cymdeithasol, gofal personol, diogelu neu wasanaethau cefnogaeth gymdeithasol ar gyfer plant neu oedolion mewn angen, neu mewn perygl, neu oedolion sydd ag anghenion yn deillio o afiechyd, anabledd, henoed neu dlodi. Bydd y cwrs yma yn diffinio gofal cymdeithasol ac yn trafod y rhesymau dros yn ei ddewis fel gyrfa […]
Mwy
£25.00

Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (MCA a DOLS)

Mae’r cwrs yma’n disgrifio’n fanwl agweddau a dulliau amrywiol y Ddeddf Galluedd Meddyliol. Mae hyn cynnwys pwy mae’r ddeddf yn ei effeithio, pryd mae’n weithredol, sut i asesu gallu a’r trefniadau y gellir eu rhoi mewn lle yn y cartref neu’r gweithle i sicrhau fod ymarferion da yn cael eu cadw a bod pobl yn […]
Mwy
£25.00

Egwyddorion Cyfathrebu

Yn y sector gofal cymdeithasol i oedolion, mae cyfathrebu yn hanfodol er mwyn datblygu eich dealltwriaeth o anghenion rhywun sy’n defnyddio gwasanaethau er mwyn ichi allu rhoi iddyn nhw’r gefnogaeth sydd ei angen. Os caiff gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol ei rhannu, gall hyn achosi camgymeriadau gall arwain at ofal aneffeithiol a barn negyddol o’r gwasanaeth. […]
Mwy
£25.00

Eich Datblygiad Personol

Bydd y cwrs yn dechrau trwy edrych ar sut caiff safonau eu gosod, eu monitro a’u rheoli ar gyfer gweithwyr a sefydliadau gofal cymdeithasol ar draws Prydain. Bydd yna’n mynd ymlaen i edrych ar godau ymarfer a deddfwriaethau a myfyrio ar eich gwaith eich hun er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i wella, cyfathrebu, […]
Mwy
£25.00

Gafael Gadarnhaol mewn Ysgolion

ewnMae Gafael Gadarnhaol yn bwnc difrifol iawn. Mae gwybod pryd a sut i ymateb mewn sefyllfa anodd yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng canlyniad cadarnhaol ag erlyniad a allai fod yn ddiwedd ar yrfa. Bydd y cwrs yn dechrau trwy edrych ar esiamplau ac ystadegau sy’n pwysleisio difrifoldeb a dylanwad ymddygiad disgybl treisgar, yna bydd […]
Mwy
£25.00

Gofal Diwedd Oes

Dylai gofal diwedd oes fod yn nifer o bethau, yn dosturiol, yn gost effeithiol, yn gyfannol ac yn effeithiol. Fel arfer mae nifer o bobl yn rhan o ofal unigolyn ar ddiwedd eu hoes a gall fod yn beth anodd i fod yn rhan ohono. Bydd y cwrs yma’n darparu  gwybodaeth ynglŷn â beth i’w […]
Mwy
£25.00

Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Person

Beth ydy ystyr hyn? Wel daeth y term i’r golwg yn y 1940au gan gynnig ymgymryd â safbwynt holistig o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ym maes gofal. Mae hyn yn golygu dod i adnabod y person ac yna teilwra eu gofal cymaint ag sydd bosibl er mwyn cwrdd â’u gofynion. Mae gofal sy’n canolbwyntio ar […]
Mwy
£35.00

Hyfforddiant Diogelu

Sefydlwyd y cyrsiau yma yn bennaf am fod gan bob un ohonom hawliau dynol sylfaenol. Yn bennaf yr hawl i fod yn iach, yn hapus ac i gael eich trin yn dda, ni waeth be fo’ch hil, eich oed, eich rhyw na’ch lleoliad. Pan mae’r hawliau hyn yn cael eu cam-drin mewn unrhyw ffordd mae […]
Mwy
£25.00

Maeth a Hydradiad

Os ydych chi’n rhan o dîm sy’n gyfrifol am faeth a hydradiad pobl, mae hi’n bwysig eich bod chi’n deall beth ydy ystyr y termau gaiff eu defnyddio, beth ydy gofynion maeth pobl sy’n defnyddio gwasanaethau a beth ydy’r canlyniadau posibl o wneud unrhyw beth yn anghywir. Bydd y cwrs yn dechrau trwy ddiffinio’r nifer […]
Mwy
£25.00

Rheoli Heintiau

Mae atal heintiau a mesurau rheoli yn anelu at sicrhau diogelwch i’r rhai all fod mewn perygl o gael eu heintio… Iawn, ond pam fod hyn yn bwysig? Wel bob blwyddyn mae o leiaf 300,000 o bobl yn cael haint sy’n gysylltiedig â Gofal Iechyd. Mae hyn yn cael effaith fawr ar y claf, y […]
Mwy
£25.00

Trin Gwybodaeth ym Maes Gofal

Ar ddiwedd y cwrs hwn, byddwch chi’n deall yr angen dros drin gwybodaeth yn ddiogel ym maes gofal cymdeithasol a byddwch chi’n gwybod sut mae derbyn cefnogaeth ar drin gwybodaeth yn y maes hwn.   Cyrsiau: Trin Gwybodaeth ym Maes Gofal – £25 + TAW
Mwy
£25.00

Urddas a Phreifatrwydd

Mae’n rhaid ichi feddu ar ddwy nodwedd hanfodol pan fyddwch chi’n gweithio gyda phobl ym maes gofal a chefnogaeth. Yn gyntaf oll, mae’n rhaid trin pob un sy’n defnyddio’r gwasanaethau gydag urddas a’r ail nodwedd holl bwysig ydy preifatrwydd. Bydd y cwrs yn dechrau trwy ddiffinio beth ydy urddas a phreifatrwydd yn y sector gofal […]
Mwy
£25.00

Ymwybyddiaeth am Anableddau Dysgu

Mae anableddau dysgu, sut bynnag mae person yn eu magu, yno ar hyd eu hoes. Maen nhw’n anableddau niwrolegol ac felly yn cael effaith ar sut mae unigolyn yn deall ac yn cofio gwybodaeth, a sut maen nhw’n dysgu ac yn cyfathrebu.  Gall pobl gael eu geni gydag anableddau dysgu neu eu magu hwyrach ymlaen […]
Mwy
£25.00

Ymwybyddiaeth am Iechyd Meddwl

Mae pobl gan amlaf yn meddwl bod iechyd meddwl yn golygu salwch meddwl, ond mewn gwirionedd mae sawl gwahanol ffordd o ddiffinio beth yn union ydy iechyd meddwl. Gall problemau iechyd meddwl ddigwydd i unrhyw un, beth bynnag ydy eu cefndir cymdeithasol, eu deallusrwydd, eu rhyw neu unrhyw elfennau eraill. Mae’r cwrs hwn yn egluro’r […]
Mwy
£25.00

Ymwybyddiaeth Dementia

Mae Dementia yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r symptomau sy’n bod pan mae’r ymennydd yn cael ei effeithio can afiechydon a chyflyrau penodol. Mae dementia yn broblem gronig gynyddol o’r meddwl – sef methiant o weithgarwch yr ymennydd. Mae’n effeithio ar bobl o bob oed, mae’n effeithio ar rannau gwahanol o’r ymennydd ac mae’n datblygu […]
Mwy
Adnoddau Dynol
£35.00

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwahaniaethu

Rydym oll wedi clywed a defnyddio’r geiriau ‘cydraddoldeb’ ac ‘amrywiaeth’ ond beth maent yn ei olygu mewn gwirionedd a sut maent yn eich effeithio fel cyflogwr neu weithiwr?  Wel, os cymerwch chi’r geiriau ar wahân maent yn dra gwahanol, cydraddoldeb yw’r cyflwr o fod yn gydradd, yn enwedig gyda hawliau a chyfleoedd. Amrywiaeth yw’r cyflwr […]
Mwy
Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search