Mae ein gweithdai a’n cyrsiau dosbarth yn berffaith ar gyfer dysgu ymarferol sy’n cael dylanwad cadarnhaol ar eich busnes. Mae ein holl hyfforddwyr yn arbenigwyr yn eu maes ac yn cyflwyno gweithdai sy’n gofyn am lawer o waith cymryd rhan gyda chynnwys diweddar sydd wirioneddol yn gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’ch busnes.

Caiff llawer o’n cyrsiau eu cynnal yn rheolaidd. Edrychwch trwy’r cyrsiau isod a defnyddiwch y tabiau categorïau i ddod o hyd i’r hyn sydd arnoch chi ei angen. Os na allwch chi ddod o hyd iddo, cysylltwch gyda ni.

Fe allwn ni hefyd ddarparu ein holl gyrsiau yn fewnol naill ai yn eich lleoliad busnes chi neu mewn lleoliad addas cyfagos. Cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth.

Cyrsiau Dosbarth

Holl Gyrsiau
Ionawr 22, 2019£55.00

Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da. Fe gaiff y dysgwyr eu hasesu drwy gwblhau arholiad amlddewis ar ddiwedd y cwrs. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn cynnwys y rheiny sydd newydd gychwyn gweithio yn y diwydiant.
Mwy
Ionawr 24, 2019£59.00

Facebook ar gyfer Busnes

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fodd bynnag, mae deall sut mae defnyddio hyn fel arf yn dipyn o her. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.
Mwy
Ionawr 29, 2019£50.00

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Bydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae’n addas ar gyfer person sydd wedi cael ei enwebu i fod yn gyfrifol am Gymorth Cyntaf mewn busnesau bach gyda risg isel, neu ar gyfer person sydd yn rhoi cefnogaeth i Gymhorthydd Iechyd cymwysedig mewn sefydliad mawr a sefydliadau gyda risg mwy cymhleth.
Mwy
FebChwefror 4, 2019£98.00

Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.
Mwy
FebChwefror 19, 2019£59.00

MS Excel – Syniadau a Triciau

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!
Mwy
Mawrth 26, 2019£50.00

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Bydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae’n addas ar gyfer person sydd wedi cael ei enwebu i fod yn gyfrifol am Gymorth Cyntaf mewn busnesau bach gyda risg isel, neu ar gyfer person sydd yn rhoi cefnogaeth i Gymhorthydd Iechyd cymwysedig mewn sefydliad mawr a sefydliadau gyda risg mwy cymhleth.
Mwy
Ebrill 9, 2019£55.00

Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da. Fe gaiff y dysgwyr eu hasesu drwy gwblhau arholiad amlddewis ar ddiwedd y cwrs. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn cynnwys y rheiny sydd newydd gychwyn gweithio yn y diwydiant.
Mwy

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

£59.00

Allforio – Agor y farchnad dramor i’ch Busnes

Mae’r gweithdy ar gyfer pobl sydd eisoes yn allforio cynnyrch a gwasanaethau – a rhai sydd newydd dechrau neu am ddechrau. Un o brif rwystrau masnachu dramor ydy ofn mentro mewn marchnadoedd sy’n ymddangos ymhell, yn ddaearyddol ac yn ddiwylliannol. Tawelu’r ofn yna ydy bwriad y cwrs, a rhoi’r gallu a’r hyder i fusnesau werthu dramor.
Mwy
£59.00

Blogio ar gyfer Busnes

Am beth ydych chi’n ysgrifennu? Sut ydych chi’n dod o hyd i arddull sy’n gweddu i chi? Pa mor aml ddylech chi fod yn blogio? Caiff yr holl gwestiynau hyn – a mwy – eu hateb yn y gweithdy hawdd ei ddilyn yma.
Mwy
£49.00

Cadw ar Ben Cyfraith Cyflogaeth

Fel pennaeth busnes bychan, mae’n anodd cael amser i ddysgu am yr arferion da diweddaraf ym maes adnoddau dynol heb sôn am sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yng nghyfraith gwaith.
Mwy
£59.00

Creu Amcanion Clir

Mae straen yn hollbresennol yn ein bywydau, a ninnau wedi hen arfer â hynny bellach. Ond tybed ydym ni’n tueddu i ganolbwyntio ar ochr negyddol hyn? Beth petai straen yn sbardun cadarnhaol ac yn rhywbeth llesol yn hytrach na dinistriol?
Mwy
£59.00

Creu Cyflwyniadau Diddorol gyda Prezi

Mae Prezi yn feddalwedd cyffrous ar y system cwmwl y gallwch ei ddefnyddio i greu a rhannu syniadau. Mae modd defnyddio Prezi yn hytrach na PowerPoint er mwyn creu cyflwyniadau, dweud hanesion, ar gyfer sesiynau rhannu syniadau neu greu mapiau meddwl. Fe fydd y cwrs yn rhoi sgiliau a gwybodaeth y bydd arnoch eu hangen er mwyn creu cyflwyniadau Prezi grymus a thrawiadol er mwyn addysgu a hoelio sylw’ch cynulleidfa.
Mwy
Hydref 19, 2017£98.00

Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.
Mwy
£40.00

Cwrs Gloywi Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

Bydd y cwrs yn ymdrin â datblygiadau diweddar a newidiadau deddfwriaethol ynghyd â phrif bwyntiau’r Cymhwyster Lefel 2 cyflawn
Mwy
£59.00

Datblygu Cwsmeriaid Hapus, Ffyddlon gyda Gwasanaeth Cwsmer Ardderchog

Yn y byd cystadleuol sydd ohoni, mae’n dod yn bwysicach fyth ein bod yn cynnig gwasanaeth cwsmer ardderchog sy’n golygu bod cwsmeriaid yn dod yn ôl atom ni dro ar ôl tro.
Mwy
£59.00

Deallusrwydd Emosiynol ar Gyfer Rheolwyr

Pam fod rhai rheolwyr cymwys ac ymddangosiadol fedrus yn llai llwyddiannus wrth eu gwaith na phobl eraill sy’n ôl pob golwg yn llai cymwys? Gan amlaf, y rheswm dros hyn ydy lefel eu Deallusrwydd Emosiynol.
Mwy
£39.00

Defnyddio Hootsuite i Reoli eich Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Hootsuite yn system ar-lein sy’n rhoi cymorth ichi reoli’ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol mewn un lle. Mae hefyd yn gadael ichi drefnu i uwchlwytho deunydd ar yr un pryd yn ogystal ag olrhain eich holl ddolenni.
Mwy
£59.00

Defnyddio Rhaglennau Niwroieithyddol ar gyfer Llwyddiant Gwerthu

Mae’r cwrs un dydd hwn wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sy’n gwerthu cynnyrch neu wasanaethau eu cwmni. Bydd yn gymorth i’r rhai sy’n cymryd rhan ddeall egwyddorion rhaglennu niwro-ieithyddol a sut mae modd eu defnyddio er mwyn gwella perthynas gyda chwsmeriaid a gwella’r broses werthu.
Mwy
£50.00

Diogelwch Tân – Lefel 2

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer gweithwyr sydd yn awyddus i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch tân sylfaenol er mwyn helpu eu cyflogwr trwy ymgymryd â rolau diogelwch tân mwy penodol yn y gweithle i reoli perygl tân (e.e. fel wardeiniaid tân/swyddogion/stiwardiaid ac ati).
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Cyfrinachau Cyfryngau Cymdeithasol

Yn y Dosbarth Meistr Cwta hwn byddwn yn rhannu holl awgrymiadau a chyfrinachau'r grefft sy'n gwneud defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth hawdd sy'n arbed amser.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Hysbysebu ar Facebook

Felly, mae gennych chi dudalen Facebook i'ch busnes ac fe hoffech chi wneud yn siŵr fod y bobl iawn ar Facebook yn gwybod amdani. Neu, mae gennych chi gynnyrch neu wasanaeth gwych ac rydych chi am i bobl sydd ar Facebook ei brynu.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Mailchimp – Cwrs Gloywi a Chreu Ffurflenni Cofrestru (sy’n cydymffurfio gyda GDPR)

Felly, rydych chi wedi defnyddio MailChimp yn y gorffennol ond roedd hynny beth amser yn ôl ac mae'n debyg eich bod wedi anghofio mwy na beth ydych yn ei feddwl.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Yn y Dosbarth Meistr Cwta hwn byddwch chi'n edrych ar pam eich bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, beth ydych chi eisiau ei gyflawni a sut rydych chi am wneud hynny.
Mwy
£59.00

Dosbarth Meistr LinkedIn ar gyfer pobl busnes sydd eisiau cael mwy o fusnes

Yn y dosbarth tra rhyngweithiol yma, fe fyddwch chi’n darganfod sut mae defnyddio grym LinkedIn i greu cyfleoedd gwerthfawr a fydd yn arwain at fwy o fusnes.
Mwy
£50.00

Egwyddorion ac Arferion Codi a Chario – Lefel 2

Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull delfrydol o sicrhau codi a chario mwy diogel ac effeithiol - sydd nid yn unig yn bodloni gofynion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ond hefyd yn hybu arferion da a diogel ym mhob sefyllfa.
Mwy
£125.00

Gweithdy Cynllun Gweithredu Marchnata

Ymunwch a ni yn y gweithdy effeithiol a hynnod rhyngweithiol yma lle y byddwch yn creu cynllun gweithredu marchnata unigryw. Byddwch yn gweithio gyda'r hyfforddwr cymwysedig a'r gwrw marchnata Teresa Carnall, perchennog cwmni 'TBC Marketing'. Gallwch dapio i mewn i'r holl brofiad marchnata sydd gan Teresa i greu cynllun gweithredu marchnata effeithiol ac ymarferol a fydd yn hwb mawr i'ch busnes.
Mwy
£59.00

Gwerthu – Gwnewch fwy o fusnes

Gwerthu – Gwnewch fwy o fusnes! Dewch i ddarganfod rhai o’r technegau gwerthu a dylanwadu y mae gwerthwyr mwyaf llwyddiannus y byd yn eu defnyddio. Rydych chi’n dechrau llunio perthynas â’r prynwr o'r eiliadau cyntaf y cyfarfod gwerthu, boed hynny wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Mae’r prynwr yn ei dro yn dechrau penderfynu a ydyn nhw am fasnachu â chi.
Mwy
£49.00

Gwerthusiadau swydd – sut i ofalu bod y broses yn ddymunol ac yn ddidrafferth

Mae’r cwrs yn arbennig ar gyfer pobl sydd eisoes yn cynnal gwerthusiadau neu sy’n dymuno sefydlu proses gwerthuso newydd.
Mwy
£125.00

Gwydnwch Meddyliol

Mae’r cwrs wedi ei greu ar gyfer pobl busnes sydd wedi penderfynu datblygu agwedd a ffordd o feddwl fydd yn eu helpu i fwrw ymlaen ymhob amgylchiad - drwy ganolbwyntio ar y nod, os ydi’r sefyllfa’n un addawol ac, os ydi’r sefyllfa’n un anodd a rhwystredig, drwy ddatblygu’r gwydnwch sy’n eu galluogi i weithio hyd eithaf eu gallu.
Mwy
£59.00

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Cwrs undydd dwys i’ch helpu i gynnal hyfforddiant wrth weithio, hynod effeithiol, mewn ffordd gadarnhaol a hyderus. Mae’r gweithdy yn cynnig help ar gynllunio yn effeithiol a chynnig hyfforddiant yn y gweithle.
Mwy
£59.00

Microsoft Excel – Uwchradd

Fe fydd y cwrs undydd Excel Uwchradd yma yn rhoi'r cyfle i chi ddeall a dysgu am nodweddion uwch Excel. Fe fydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwch ar y cwrs  yn ddigonol er mwyn i chi allu gwarchod data taenlen, cyflawni gweithredoedd data uwch drwy ddefnyddio rhaglen cyfuno a chrynhoi data, hidlyddion a thechnegau uwch PivotTable, macros, a llawer mwy.
Mwy
£59.00

Microsoft Publisher – Creu Posteri a Thaflenni

Fe fydd y cwrs yma’n rhoi sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i chi ddefnyddio Microsoft Publisher er mwyn creu dogfennau Publisher a deunydd marchnata o safon ar gyfer eich busnes (e.e. cylchlythyrau, pamffledi, taflenni, bwydlenni, labeli, baneri, ayb.)
Mwy
£59.00

MS Word – Syniadau a Triciau

Mae’r cwrs undydd yma ar gyfer pobl sydd eisoes yn defnyddio Microsoft Word ac a fuasai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth er mwyn gallu manteisio’n llawn wrth ddefnyddio nodweddion ardderchog Word.  
Mwy
£79.00

MS Word – Uwchradd

Mae Microsoft Word - Lefel 3 wedi ei ddylunio ar gyfer defnyddwyr Microsoft Word sy’n awyddus i ehangu eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth am y feddalwedd y tu hwnt i gynhyrchu dogfen syml.
Mwy
£59.00

Pecyn gweithio hanfodol i Rheolwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar eich dyrchafiad i swydd Rheolwr! Pan fydd cyffro’r dyrchafiad yn pylu, ai ofn ddaw yn ei le? Sut rydych chi am ymateb i’r her o drin pobl? Ydy’r sgiliau gennych chi ar gyfer llwyddo ynteu ai ‘straffaglu a gwneud y tro’ wnewch chi? Neu - Oes gennych chi aelod o’ch tîm sydd newydd ei ddyrchafu ond sydd heb brofiad na hyfforddiant mewn sgiliau rheoli?
Mwy
£39.00

Rheoli Amser a Blaenoriaethu

Hoffech chi gyflawni MWY mewn LLAI o amser? Fe fydd y gweithdy yma’n helpu i chi drin eich amser a gostwng pwysau.
Mwy
£59.00

Rheoli Straen

Mae straen yn hollbresennol yn ein bywydau, a ninnau wedi hen arfer â hynny bellach. Ond tybed ydym ni’n tueddu i ganolbwyntio ar ochr negyddol hyn? Beth petai straen yn sbardun cadarnhaol ac yn rhywbeth llesol yn hytrach na dinistriol?
Mwy
£59.00

Rhoi Hwb i’ch Hyder

Mae eich hyder yn gwneud ichi ddisgleirio - rydych chi ar eich gorau ac yn fwy tebygol o wneud dewisiadau a phenderfyniadau cywir. Mae teimlo’n hyderus yn eich helpu chi i lwyddo mewn busnes neu yn eich bywyd personol. Bydd y gweithdy byr hwn yn eich helpu chi i roi hwb i’ch hyder.
Mwy
£39.00

Sgilliau Ffôn Ardderchog ar gyfer Busnes

Os oes arnoch chi eisiau i’ch staff dderbyn hyfforddiant proffesiynol, iddyn nhw fod yn hyderus ac yn gymwys, dyma’r cwrs ar eu cyfer. Bydd y gweithdy hanner diwrnod yn dysgu’r pum egwyddor anhepgor ar gyfer cyfathrebu dros y ffôn. Ar ôl gorffen y cwrs, bydd y dirprwyon yn deall sut mae cyfleu delwedd hyderus a chymwys ar gyfer eich cwmni dros y ffôn ac wedi dysgu sut mae ymdopi â galwadau heriol.
Mwy
£59.00

Teilwro Gwefan sydd yn addas i chi

Does dim pwynt denu llu o ymwelwyr i’ch gwefan os yw’r hyn a welant wedi cyrraedd yno yn eu diflasu! Ar y cwrs yma gallwn ddangos i chi sut i wneud y penderfyniadau iawn ar gyfer eich gwefan, a sut i weithredu rhain gan wario’r lleiaf posibl o amser ac arian.
Mwy
£120.00

Trwydded Bersonol – Lefel 2

Mae angen i unrhyw un sy'n gwneud cais am Drwydded Bersonol i werthu alcohol fod â chymhwyster adnabyddedig Gwobr Lefel 2 ar gyfer Dalwyr Trwydded Bersonol. Mae angen i ddalwyr trwydded hefyd wneud yn siŵr fod eu staff wedi'u hyfforddi'n iawn er mwyn iddyn nhw allu gweithio'n gyfrifol a chydymffurfio gyda'r gyfraith. Bydd y cwrs un dydd hwn yn edrych ar faes llafur y llywodraeth ac mae'r cwrs wedi'i achredu gan Highfield ABC.
Mwy
£59.00

Twitter ar gyfer Busnes

Oes gennych chi ofn Twitter? Hoffech chi allu manteisio ar yr hyn sydd gan un o’n cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd i’w gynnig?
Mwy
Marchnata/Gwerthu
Ionawr 24, 2019£59.00

Facebook ar gyfer Busnes

Mae’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys Facebook yn dal i fod y dull cyflymaf a mwyaf grymus o farchnata eich busnes. Fodd bynnag, mae deall sut mae defnyddio hyn fel arf yn dipyn o her. Fe fydd y gweithdy yma’n egluro yn union sut y gallwch chi ddefnyddio Facebook i roi hwb i’ch busnes.
Mwy
FebChwefror 4, 2019£98.00

Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.
Mwy

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

£59.00

Blogio ar gyfer Busnes

Am beth ydych chi’n ysgrifennu? Sut ydych chi’n dod o hyd i arddull sy’n gweddu i chi? Pa mor aml ddylech chi fod yn blogio? Caiff yr holl gwestiynau hyn – a mwy – eu hateb yn y gweithdy hawdd ei ddilyn yma.
Mwy
Hydref 19, 2017£98.00

Creu ymgyrch marchnata e-bost effeithiol gan ddefnyddio Mailchimp

Gweithdy rhagweithiol a rhyngweithiol fydd yn dangos i chi sut i gadw mewn cysylltiad â’ch cwsmeriaid yn hawdd ac yn effeithiol.
Mwy
£39.00

Defnyddio Hootsuite i Reoli eich Cyfryngau Cymdeithasol

Mae Hootsuite yn system ar-lein sy’n rhoi cymorth ichi reoli’ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol mewn un lle. Mae hefyd yn gadael ichi drefnu i uwchlwytho deunydd ar yr un pryd yn ogystal ag olrhain eich holl ddolenni.
Mwy
£59.00

Defnyddio Rhaglennau Niwroieithyddol ar gyfer Llwyddiant Gwerthu

Mae’r cwrs un dydd hwn wedi ei ddylunio ar gyfer pobl sy’n gwerthu cynnyrch neu wasanaethau eu cwmni. Bydd yn gymorth i’r rhai sy’n cymryd rhan ddeall egwyddorion rhaglennu niwro-ieithyddol a sut mae modd eu defnyddio er mwyn gwella perthynas gyda chwsmeriaid a gwella’r broses werthu.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Cyfrinachau Cyfryngau Cymdeithasol

Yn y Dosbarth Meistr Cwta hwn byddwn yn rhannu holl awgrymiadau a chyfrinachau'r grefft sy'n gwneud defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth hawdd sy'n arbed amser.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Hysbysebu ar Facebook

Felly, mae gennych chi dudalen Facebook i'ch busnes ac fe hoffech chi wneud yn siŵr fod y bobl iawn ar Facebook yn gwybod amdani. Neu, mae gennych chi gynnyrch neu wasanaeth gwych ac rydych chi am i bobl sydd ar Facebook ei brynu.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Mailchimp – Cwrs Gloywi a Chreu Ffurflenni Cofrestru (sy’n cydymffurfio gyda GDPR)

Felly, rydych chi wedi defnyddio MailChimp yn y gorffennol ond roedd hynny beth amser yn ôl ac mae'n debyg eich bod wedi anghofio mwy na beth ydych yn ei feddwl.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Yn y Dosbarth Meistr Cwta hwn byddwch chi'n edrych ar pam eich bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, beth ydych chi eisiau ei gyflawni a sut rydych chi am wneud hynny.
Mwy
£59.00

Dosbarth Meistr LinkedIn ar gyfer pobl busnes sydd eisiau cael mwy o fusnes

Yn y dosbarth tra rhyngweithiol yma, fe fyddwch chi’n darganfod sut mae defnyddio grym LinkedIn i greu cyfleoedd gwerthfawr a fydd yn arwain at fwy o fusnes.
Mwy
£125.00

Gweithdy Cynllun Gweithredu Marchnata

Ymunwch a ni yn y gweithdy effeithiol a hynnod rhyngweithiol yma lle y byddwch yn creu cynllun gweithredu marchnata unigryw. Byddwch yn gweithio gyda'r hyfforddwr cymwysedig a'r gwrw marchnata Teresa Carnall, perchennog cwmni 'TBC Marketing'. Gallwch dapio i mewn i'r holl brofiad marchnata sydd gan Teresa i greu cynllun gweithredu marchnata effeithiol ac ymarferol a fydd yn hwb mawr i'ch busnes.
Mwy
£59.00

Gwerthu – Gwnewch fwy o fusnes

Gwerthu – Gwnewch fwy o fusnes! Dewch i ddarganfod rhai o’r technegau gwerthu a dylanwadu y mae gwerthwyr mwyaf llwyddiannus y byd yn eu defnyddio. Rydych chi’n dechrau llunio perthynas â’r prynwr o'r eiliadau cyntaf y cyfarfod gwerthu, boed hynny wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Mae’r prynwr yn ei dro yn dechrau penderfynu a ydyn nhw am fasnachu â chi.
Mwy
£59.00

Teilwro Gwefan sydd yn addas i chi

Does dim pwynt denu llu o ymwelwyr i’ch gwefan os yw’r hyn a welant wedi cyrraedd yno yn eu diflasu! Ar y cwrs yma gallwn ddangos i chi sut i wneud y penderfyniadau iawn ar gyfer eich gwefan, a sut i weithredu rhain gan wario’r lleiaf posibl o amser ac arian.
Mwy
£59.00

Twitter ar gyfer Busnes

Oes gennych chi ofn Twitter? Hoffech chi allu manteisio ar yr hyn sydd gan un o’n cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd i’w gynnig?
Mwy
Rheoli/Datblygu Busnes

 

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

£59.00

Allforio – Agor y farchnad dramor i’ch Busnes

Mae’r gweithdy ar gyfer pobl sydd eisoes yn allforio cynnyrch a gwasanaethau – a rhai sydd newydd dechrau neu am ddechrau. Un o brif rwystrau masnachu dramor ydy ofn mentro mewn marchnadoedd sy’n ymddangos ymhell, yn ddaearyddol ac yn ddiwylliannol. Tawelu’r ofn yna ydy bwriad y cwrs, a rhoi’r gallu a’r hyder i fusnesau werthu dramor.
Mwy
£59.00

Datblygu Cwsmeriaid Hapus, Ffyddlon gyda Gwasanaeth Cwsmer Ardderchog

Yn y byd cystadleuol sydd ohoni, mae’n dod yn bwysicach fyth ein bod yn cynnig gwasanaeth cwsmer ardderchog sy’n golygu bod cwsmeriaid yn dod yn ôl atom ni dro ar ôl tro.
Mwy
£59.00

Deallusrwydd Emosiynol ar Gyfer Rheolwyr

Pam fod rhai rheolwyr cymwys ac ymddangosiadol fedrus yn llai llwyddiannus wrth eu gwaith na phobl eraill sy’n ôl pob golwg yn llai cymwys? Gan amlaf, y rheswm dros hyn ydy lefel eu Deallusrwydd Emosiynol.
Mwy
£59.00

Pecyn gweithio hanfodol i Rheolwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar eich dyrchafiad i swydd Rheolwr! Pan fydd cyffro’r dyrchafiad yn pylu, ai ofn ddaw yn ei le? Sut rydych chi am ymateb i’r her o drin pobl? Ydy’r sgiliau gennych chi ar gyfer llwyddo ynteu ai ‘straffaglu a gwneud y tro’ wnewch chi? Neu - Oes gennych chi aelod o’ch tîm sydd newydd ei ddyrchafu ond sydd heb brofiad na hyfforddiant mewn sgiliau rheoli?
Mwy
£39.00

Rheoli Amser a Blaenoriaethu

Hoffech chi gyflawni MWY mewn LLAI o amser? Fe fydd y gweithdy yma’n helpu i chi drin eich amser a gostwng pwysau.
Mwy
£39.00

Sgilliau Ffôn Ardderchog ar gyfer Busnes

Os oes arnoch chi eisiau i’ch staff dderbyn hyfforddiant proffesiynol, iddyn nhw fod yn hyderus ac yn gymwys, dyma’r cwrs ar eu cyfer. Bydd y gweithdy hanner diwrnod yn dysgu’r pum egwyddor anhepgor ar gyfer cyfathrebu dros y ffôn. Ar ôl gorffen y cwrs, bydd y dirprwyon yn deall sut mae cyfleu delwedd hyderus a chymwys ar gyfer eich cwmni dros y ffôn ac wedi dysgu sut mae ymdopi â galwadau heriol.
Mwy
Datblygu Personol

 

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

£59.00

Creu Amcanion Clir

Mae straen yn hollbresennol yn ein bywydau, a ninnau wedi hen arfer â hynny bellach. Ond tybed ydym ni’n tueddu i ganolbwyntio ar ochr negyddol hyn? Beth petai straen yn sbardun cadarnhaol ac yn rhywbeth llesol yn hytrach na dinistriol?
Mwy
£125.00

Gwydnwch Meddyliol

Mae’r cwrs wedi ei greu ar gyfer pobl busnes sydd wedi penderfynu datblygu agwedd a ffordd o feddwl fydd yn eu helpu i fwrw ymlaen ymhob amgylchiad - drwy ganolbwyntio ar y nod, os ydi’r sefyllfa’n un addawol ac, os ydi’r sefyllfa’n un anodd a rhwystredig, drwy ddatblygu’r gwydnwch sy’n eu galluogi i weithio hyd eithaf eu gallu.
Mwy
£59.00

Rheoli Straen

Mae straen yn hollbresennol yn ein bywydau, a ninnau wedi hen arfer â hynny bellach. Ond tybed ydym ni’n tueddu i ganolbwyntio ar ochr negyddol hyn? Beth petai straen yn sbardun cadarnhaol ac yn rhywbeth llesol yn hytrach na dinistriol?
Mwy
£59.00

Rhoi Hwb i’ch Hyder

Mae eich hyder yn gwneud ichi ddisgleirio - rydych chi ar eich gorau ac yn fwy tebygol o wneud dewisiadau a phenderfyniadau cywir. Mae teimlo’n hyderus yn eich helpu chi i lwyddo mewn busnes neu yn eich bywyd personol. Bydd y gweithdy byr hwn yn eich helpu chi i roi hwb i’ch hyder.
Mwy
Adnoddau Dynol

 

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

£49.00

Cadw ar Ben Cyfraith Cyflogaeth

Fel pennaeth busnes bychan, mae’n anodd cael amser i ddysgu am yr arferion da diweddaraf ym maes adnoddau dynol heb sôn am sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yng nghyfraith gwaith.
Mwy
£49.00

Gwerthusiadau swydd – sut i ofalu bod y broses yn ddymunol ac yn ddidrafferth

Mae’r cwrs yn arbennig ar gyfer pobl sydd eisoes yn cynnal gwerthusiadau neu sy’n dymuno sefydlu proses gwerthuso newydd.
Mwy
£59.00

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Cwrs undydd dwys i’ch helpu i gynnal hyfforddiant wrth weithio, hynod effeithiol, mewn ffordd gadarnhaol a hyderus. Mae’r gweithdy yn cynnig help ar gynllunio yn effeithiol a chynnig hyfforddiant yn y gweithle.
Mwy
Iechyd & Diogelwch
Ionawr 22, 2019£55.00

Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da. Fe gaiff y dysgwyr eu hasesu drwy gwblhau arholiad amlddewis ar ddiwedd y cwrs. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn cynnwys y rheiny sydd newydd gychwyn gweithio yn y diwydiant.
Mwy
Ionawr 29, 2019£50.00

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Bydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae’n addas ar gyfer person sydd wedi cael ei enwebu i fod yn gyfrifol am Gymorth Cyntaf mewn busnesau bach gyda risg isel, neu ar gyfer person sydd yn rhoi cefnogaeth i Gymhorthydd Iechyd cymwysedig mewn sefydliad mawr a sefydliadau gyda risg mwy cymhleth.
Mwy
Mawrth 26, 2019£50.00

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Bydd y cwrs undydd yma yn cynnwys sesiynau theori ac ymarferol gan gynnwys cymorth cyntaf a rheolau iechyd a diogelwch yn y gweithle. Mae’n addas ar gyfer person sydd wedi cael ei enwebu i fod yn gyfrifol am Gymorth Cyntaf mewn busnesau bach gyda risg isel, neu ar gyfer person sydd yn rhoi cefnogaeth i Gymhorthydd Iechyd cymwysedig mewn sefydliad mawr a sefydliadau gyda risg mwy cymhleth.
Mwy
Ebrill 9, 2019£55.00

Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

Tystysgrif Lefel 2 ydy hon (Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol gynt) a gynlluniwyd i ddysgu unigolion sy’n trin bwyd i werthfawrogi ymarferion hylendid bwyd da. Fe gaiff y dysgwyr eu hasesu drwy gwblhau arholiad amlddewis ar ddiwedd y cwrs. Mae’r cwrs yn addas i bawb sy’n trin bwyd, yn cynnwys y rheiny sydd newydd gychwyn gweithio yn y diwydiant.
Mwy

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

£40.00

Cwrs Gloywi Diogelwch bwyd mewn Arlwyo – Lefel 2

Bydd y cwrs yn ymdrin â datblygiadau diweddar a newidiadau deddfwriaethol ynghyd â phrif bwyntiau’r Cymhwyster Lefel 2 cyflawn
Mwy
£50.00

Diogelwch Tân – Lefel 2

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer gweithwyr sydd yn awyddus i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch tân sylfaenol er mwyn helpu eu cyflogwr trwy ymgymryd â rolau diogelwch tân mwy penodol yn y gweithle i reoli perygl tân (e.e. fel wardeiniaid tân/swyddogion/stiwardiaid ac ati).
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Hysbysebu ar Facebook

Felly, mae gennych chi dudalen Facebook i'ch busnes ac fe hoffech chi wneud yn siŵr fod y bobl iawn ar Facebook yn gwybod amdani. Neu, mae gennych chi gynnyrch neu wasanaeth gwych ac rydych chi am i bobl sydd ar Facebook ei brynu.
Mwy
£39.00

Dosbarth Meistr Cwta – Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Yn y Dosbarth Meistr Cwta hwn byddwch chi'n edrych ar pam eich bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, beth ydych chi eisiau ei gyflawni a sut rydych chi am wneud hynny.
Mwy
£50.00

Egwyddorion ac Arferion Codi a Chario – Lefel 2

Mae'r cwrs hwn yn cynnig dull delfrydol o sicrhau codi a chario mwy diogel ac effeithiol - sydd nid yn unig yn bodloni gofynion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ond hefyd yn hybu arferion da a diogel ym mhob sefyllfa.
Mwy
£59.00

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Cwrs undydd dwys i’ch helpu i gynnal hyfforddiant wrth weithio, hynod effeithiol, mewn ffordd gadarnhaol a hyderus. Mae’r gweithdy yn cynnig help ar gynllunio yn effeithiol a chynnig hyfforddiant yn y gweithle.
Mwy
£59.00

Microsoft Excel – Uwchradd

Fe fydd y cwrs undydd Excel Uwchradd yma yn rhoi'r cyfle i chi ddeall a dysgu am nodweddion uwch Excel. Fe fydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwch ar y cwrs  yn ddigonol er mwyn i chi allu gwarchod data taenlen, cyflawni gweithredoedd data uwch drwy ddefnyddio rhaglen cyfuno a chrynhoi data, hidlyddion a thechnegau uwch PivotTable, macros, a llawer mwy.
Mwy
£59.00

MS Word – Syniadau a Triciau

Mae’r cwrs undydd yma ar gyfer pobl sydd eisoes yn defnyddio Microsoft Word ac a fuasai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth er mwyn gallu manteisio’n llawn wrth ddefnyddio nodweddion ardderchog Word.  
Mwy
£120.00

Trwydded Bersonol – Lefel 2

Mae angen i unrhyw un sy'n gwneud cais am Drwydded Bersonol i werthu alcohol fod â chymhwyster adnabyddedig Gwobr Lefel 2 ar gyfer Dalwyr Trwydded Bersonol. Mae angen i ddalwyr trwydded hefyd wneud yn siŵr fod eu staff wedi'u hyfforddi'n iawn er mwyn iddyn nhw allu gweithio'n gyfrifol a chydymffurfio gyda'r gyfraith. Bydd y cwrs un dydd hwn yn edrych ar faes llafur y llywodraeth ac mae'r cwrs wedi'i achredu gan Highfield ABC.
Mwy
£59.00

Twitter ar gyfer Busnes

Oes gennych chi ofn Twitter? Hoffech chi allu manteisio ar yr hyn sydd gan un o’n cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd i’w gynnig?
Mwy
Cyllid

 

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

 

TG
FebChwefror 19, 2019£59.00

MS Excel – Syniadau a Triciau

Hoffech chi wella’ch sgiliau Excel? Dewch draw i’r cwrs undydd hwn felly lle bydd cyfle i chi ddysgu am lawer iawn o syniadau ac awgrymiadau yn ymwneud ag Excel!
Mwy

Nid oes dyddiad wedi ei drefnu ar gyfer y cwrs/cyrsiau yma.  Cysylltwch a ni i ddangos eich diddordeb.

£59.00

Creu Cyflwyniadau Diddorol gyda Prezi

Mae Prezi yn feddalwedd cyffrous ar y system cwmwl y gallwch ei ddefnyddio i greu a rhannu syniadau. Mae modd defnyddio Prezi yn hytrach na PowerPoint er mwyn creu cyflwyniadau, dweud hanesion, ar gyfer sesiynau rhannu syniadau neu greu mapiau meddwl. Fe fydd y cwrs yn rhoi sgiliau a gwybodaeth y bydd arnoch eu hangen er mwyn creu cyflwyniadau Prezi grymus a thrawiadol er mwyn addysgu a hoelio sylw’ch cynulleidfa.
Mwy
£59.00

Microsoft Excel – Uwchradd

Fe fydd y cwrs undydd Excel Uwchradd yma yn rhoi'r cyfle i chi ddeall a dysgu am nodweddion uwch Excel. Fe fydd y sgiliau a’r wybodaeth a ddysgwch ar y cwrs  yn ddigonol er mwyn i chi allu gwarchod data taenlen, cyflawni gweithredoedd data uwch drwy ddefnyddio rhaglen cyfuno a chrynhoi data, hidlyddion a thechnegau uwch PivotTable, macros, a llawer mwy.
Mwy
£59.00

Microsoft Publisher – Creu Posteri a Thaflenni

Fe fydd y cwrs yma’n rhoi sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i chi ddefnyddio Microsoft Publisher er mwyn creu dogfennau Publisher a deunydd marchnata o safon ar gyfer eich busnes (e.e. cylchlythyrau, pamffledi, taflenni, bwydlenni, labeli, baneri, ayb.)
Mwy
£59.00

MS Word – Syniadau a Triciau

Mae’r cwrs undydd yma ar gyfer pobl sydd eisoes yn defnyddio Microsoft Word ac a fuasai’n hoffi gwella eu dealltwriaeth er mwyn gallu manteisio’n llawn wrth ddefnyddio nodweddion ardderchog Word.  
Mwy
£79.00

MS Word – Uwchradd

Mae Microsoft Word - Lefel 3 wedi ei ddylunio ar gyfer defnyddwyr Microsoft Word sy’n awyddus i ehangu eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth am y feddalwedd y tu hwnt i gynhyrchu dogfen syml.
Mwy

Calendr

Ymholiad

Os oes gennych ymholiad, llenwch y ffurflen isod a mi ddown yn ol atoch yn fuan.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search